1. Administrator 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 
Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji naukowej pn.70. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, w tym komunikowania się w związku z organizacją konferencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO  (realizacja zadań publicznych), w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Dobrowolność podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych oznacza brak możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej. 
5. Odbiorcy danych 
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. 
6. Czas przetwarzania 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe związku z rejestracją udziału w konferencji będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem.
7. Prawa związane z przetwarzaniem 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
8. Prawo wniesienia skargi 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
 
Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania wydarzenia naukowego, będą wykonywane w jego trakcie fotografie, które zostaną opublikowane [np. na stronie internetowej wydarzenia].

 

Patroni, Sponsorzy i Partnerzy 70. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości