Przygotowując się do publikacyjnego i innego aktywnego udziału w dyskusji zjazdowej przybliżajmy się także do odpowiedzi na poniższe zaciekawienia: 
 

STATUS QUO RACHUNKOWOŚCI 

 1. Jakie kamienie milowe ma już za sobą rachunkowość w drodze rozwojowej i do jakich musi się przybliżać w szybkim tempie?  
 2. Jak postrzegamy znaczenie eksploracji historii teorii i praktyki rachunkowości w aspekcie ich perspektyw rozwojowych? 
 3. Czy możemy uznać, że fundamenty rachunkowości są ciągle mocne i na tym przeświadczeniu, nie oglądając się zbytnio wstecz, śmiało otworzyć się na przyszłość?
 4. Czy, i jeśli tak, to dlaczego (bez)krytycznie przyjmujemy jako fundamentalne nowe rozwiązania/założenia ważne dla funkcjonowania rachunkowości?
 5. Jak postrzegamy politykę globalną rachunkowości i czy mamy na nią wpływ? Czy został już osiągnięty pożądany stopień zbliżenia praktyk rachunkowości na poziomie globalnym? Jak ta kwestia przedstawia się na poziomie lokalnym? A może na każdym z tych poziomów nie ma już potrzeby i/lub możliwości ściślejszego zbliżenia? 
 6. Jak wygląda stan wewnętrznej integracji rachunkowości (finansowej i zarządczej)? Czy rachunek kosztów i system informowania o kosztach jest adekwatny do obecnych uwarunkowań gospodarczych? Czy identyfikujemy nowe wyzwania dla rachunkowości zarządczej jako narzędzia komunikacji strategii przedsiębiorstwa?
 

NAUKOWA EMANCYPACJA RACHUNKOWOŚCI

 1. Czy można naukowo przewidzieć przyszłość rachunkowości? Co myślimy o wieszczeniu „końca rachunkowości”? Czy można oczekiwać w jego miejsce renesansu rachunkowości?
 2. Czy rachunkowość ma szanse na naukową emancypację? Od czego zależy jej oczekiwane, akademickie uznanie? 
 3. Czy i w jakim zakresie (w każdym przypadku z osobna) rachunkowość rzeczywiście jest naukowym kondominium nauki o finansach i nauk o zarządzaniu? Jak długo rachunkowość będzie w naukowym rozdarciu? 
 4. Na ile nasze badania naukowe oddziałują na praktykę rachunkowości wyznaczając kierunek zmian w niej podejmowanych? Czy dostrzegamy wpływ naszych badań na badania naukowe w innych obszarach? Czy raczej jest odwrotnie? 
 5. Czy można mówić o jednoczesnym i  wzajemnie dopełniającym się rozwoju nauki i praktyki rachunkowości? Czy zawsze jeden z konarów rachunkowości (i który) będzie wyprzedzał drugą? Jaką rolę odgrywamy w tym rozwoju  jako osoby zajmujące się rachunkowością w sposób naukowy? Co musimy doskonalić, a z czego zrezygnować?
 6. Jakie nowe obszary wiedzy i w jaki sposób musimy eksplorować, aby dobrze służyć wieloaspektowo rozwojowi rachunkowości i wzmacnianiu jej znaczenia informacyjnego? 
 7. Na jakie trudności napotykamy prowadząc badania naukowe nad status quo i przyszłością rachunkowości?  Jakie rozwiązania informatyczne wspierają naukowców prowadzących badania z zakresu rachunkowości?
 

W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI - 1

 1. Czy jesteśmy wizjonerami i dostrzegamy nowe kontynenty merytorycznych zagadnień dostępnych dla rachunkowości? Czy musimy się z kimś ścigać, czy lepiej podjąć współpracę? Czy wiemy z kim?
 2. Czy możliwe jest zdefiniowanie megatrendów rachunkowości? Jak mogłyby one wyglądać w perspektywie 5, 10, 50 lat? Jak może się rozwijać rachunkowość w nowej rzeczywistości dzielenia (sharingu) różnych  zasobów? Czy jesteśmy gotowi na dobre rozpoznanie i profesjonalne w rachunkowości informowanie o szczególnych, dopiero co się pojawiających, niematerialnych atrybutach podmiotów gospodarujących?
 3. Jak kryzysy zmieniają oblicze rachunkowości? Czy zmieni je pandemia i wojna? 
 4. Jak sobie radzimy w rachunkowości w warunkach pracy nagle i diametralnie zmienianych przez zdarzenia nadzwyczajne o zasięgu globalnym? Czy jesteśmy przygotowani do tego typu sytuacji kryzysowych? Czy i jak zanik/osłabienie relacji społecznych wpłynie na rachunkowość? Czy można tu mówić o jakiejś prewencji w tym aspekcie?
 5. Czy w związku ze zmianą pokoleniową nadal obowiązuje ekonomiczna zasada, że korzyści muszą przewyższać koszty? Czy możliwe, że współczesne/przyszłe jednostki, w ramach odejścia od maksymalizacji zysku i przejścia do optymalizacji wartości zrezygnują z tradycyjnego pojmowania zysku? Jak może to wpłynąć na rachunkowość finansową, a zwłaszcza na rachunek kosztów?
 

W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI – 2

 1. Czy „doświadczenie w rachunkowości” równa się „wiedzy w rachunkowości”? Co – w takim rewolucyjnym otoczeniu (coraz nowsze technologie, kryzysy ekonomiczne i społeczne, pandemie etc.) – liczy się bardziej: wiedza, czy doświadczenie? Jak zapewniać równowagę w tym obszarze? Czy znamy zawodowe aspiracje osób zajmujących się rachunkowością? 
 2. Jaką rolę może odgrywać rachunkowość w związku z koniecznością ratowania świata w drodze zrównoważonego rozwoju? W jakim znaczeniu, dzięki czemu i w jakich obszarach skutecznych działań?
 3. Jakie wyzwania stawia przed nami raportowanie niefinansowe i jak czuwać nad etyką raportowania z zakresu nowych i miękkich obszarów objętych imperatywem zrównoważonego rozwoju? W jaki sposób obiektywizować i weryfikować zawartość takich raportów?
 4. Czy wiemy, w domenie jakiej profesji związanej z rachunkowości ulokować odpowiedzialność za jakość i przydatność tegoż raportowania? Czy tego typu raportowanie należy traktować jako integralny element domeny rachunkowości? 
 5. Czy nadchodzi czas rebelii w rachunkowości i konieczności ujawniania fasad legitymizacyjnych? 
   

W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI – 3

 1. Czy sztuczna inteligencja będzie konkwistadorem rachunkowości i – jeśli tak – w jakiej perspektywie czasowej i uwarunkowaniach? Jakie działania naukowe powinniśmy w tym obszarze podejmować niezwłocznie? 
 2. Czy wdrażanie nowych technologii, takich jak blockchain, machine learning, stanowiąc zapewne szanse na usprawnienie procesów w rachunkowości, może jednocześnie grozić zabiciem „ducha rachunkowości” – profesjonalnego osądu osób zajmujących się rachunkowością? Jakie inne zagrożenia dostrzegamy? 
 3. Czy potrafimy w rachunkowości analizować potężne zbiory różnorodnych danych i wyciągać wnioski z tych analiz? Czy oddamy to pole walkowerem innym specjalistom, czy też pomożemy im w tych analizach fachowo z punktu widzenia rachunkowości i zadbamy o obopólną korzyść?
 4. Jak powinny być porządkowane bazy informacyjne rachunkowości, aby stanowiły dobrą podstawę do podejmowania decyzji różnych w charakterze?
 5. W jaki sposób cyfryzacja i robotyzacja procesów będzie wpływać na kluczowe kompetencje osób księgowych i osób odpowiedzialnych za finanse? Czy w świetle współczesnych zmian zawody księgowe ulegną deprecjacji? 
 6. Jakie działania podjąć, aby specjalista ds. rachunkowości na rynku pracy stał się  pożądanym doradcą biznesowym? Jak – w związku z powyższymi przesłankami – kształtować programy i metody kształcenia w obszarze rachunkowości?
 7. W jakim stopniu – w tych złożonych warunkach – „zarządzanie zaufaniem” i „zwinność” może odnosić się do rachunkowości?


 

Patroni, Sponsorzy i Partnerzy 70. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości